เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆ

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่

***** คำสั่งขณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

*****ประกาศโรงพยาบาลพลับพลาชัยเรื่องมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

***** ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ