โรงพยาบาลพลับพลาชัย

วิสัยทัศน์(vision)   :โรงพยาบาลคุณภาพ  ประชาชนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง

***********

พันธกิจ (Mission ) :

1. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ค่านิยม (values) : MAHOREE

  • M :  Mind                  ใช้หัวใจบริการ  (พร้อมให้บริการด้วยใจ)
  • A :  Achievement        ทำงานให้สำเร็จ  (มีข้อมูล วัดผลได้ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน)
  • H :  Harmony (Holistic, Humanized  Health  care) เบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งเดียว (มีการทำงานเป็นทีม
  • O :  Ownership          กลมเกลียวเป็นเจ้าของ  (ความเป็นเจ้าของ รพ.ร่วมกัน)
  • R :  Respect              มองคุณค่าของคน (การให้เกียรติ และการเห็นคุณค่าของกันและกัน)
  • E :  Expert                ฝึกฝนเชี่ยวชาญ  (มีความเชี่ยวชาญในงานของตน)
  • E :  Empowerment & Learning  ประสานเสริมพลัง  เรียนรู้   พัฒนา (เสริมพลัง ชื่นชม    เสริมสร้างการเรียนรู้    ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

ใช้หัวใจบริการ  ทำงานให้สำเร็จ

เบ็ดเสร็จเป็นหนึ่งเดียว   กลมเกลียวเป็นเจ้าของ

มองคุณค่า ของคน

ฝึกฝนเชี่ยวชาญ

ประสานเสริมพลัง  เรียนรู้   พัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:28 น.

 
Free business joomla templates