ประกาศประกวดราคา

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppc-health.com และ

www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๐๘๐๓๔-๖ ต่อ ๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ


 
Free business joomla templates